ÅRSMØTE 2022


Til medlemmene i Brumunddal Innebandyklubb

Innkalling til årsmøte for Brumunddal IBK 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Brumunddal IBK.
Tid: Onsdag 30. mars, kl 19.00.
Sted: FUS barnehage, Ankervegen 2.

OBS: Årsmøte har fått nytt møtelokale

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret så fort som mulig, og
senest 16. mars, enten i brev til Brumunddal IBK, postboks 222, 2381 Brumunddal, eller på
epost til; nestleder@brumunddalibk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest
én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside; www.brumunddalibk.no

Vi oppfordrer alle til å komme på årsmøte, da årsmøtet er beslutningsorgan for klubbens
drift neste sesong.

 

 • Dagsorden
   
  1. Godkjenne de fremmøtte.
  2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
  3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive
  protokollen.
  4. Behandle årsberetning.
  5. Behandle regnskap.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette kontingent og avgifter for kommende sesong.
  8. Godkjenne budsjett.
  9. Foreta valg av følgende styremedlemmer;
  – Styremedlem
  – Styremedlem
  – Styremedlem
  – Styremedlem
  – Vara styremedlem
  10. Avslutning
   
   
  Vel møtt!
   
  Med vennlig hilsen
  Tale R. Berntsen, nestleder BIBK
   
   
  Om stemmeavgivning
  For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én
  måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For
  mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov § 5 til § 8.
  For medlemmer under fylte 15 år, vil foreldre som har betalt kontingent for sitt barn ha
  stemmerett på årsmøte. Møter begge foreldrene er det kun en av foreldrene som kan
  stemme. Har man betalt medlemsavgift for flere barn, vil begge foreldre kunne avgi en
  stemme. Hvem som har stemmerett avklares i forkant av møtet.
   
  Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med
  alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme.
  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer
  enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare
  foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som
  inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt. Når et
  valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
  foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
  stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en
  avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette
  gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har
  oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
  stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning
  anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget
  ved loddtrekning.

Comments are closed.