ÅRSMØTE 2024

Innkalling til årsmøte i Brumunddal innebandyklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Brumunddal IBK.

_______________________________________  

Tid: Mandag 19. februar, kl 19.00. 

Sted: Fagerlundhallen, Møterommet

_______________________________________

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret så fort som mulig, og senest 5. februar  på epost til; nestleder@brumunddalibk.no  

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside; www.brumunddalibk.no 

Vi oppfordrer alle til å komme på årsmøte, da årsmøtet er beslutningsorgan for klubbens drift neste sesong. 
 

 

Dagsorden 

 

  1. Godkjenne de fremmøtte.
  2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
  3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen. 
  4. Behandle årsberetning.
  5. Behandle regnskap.
  6. Behandle innkomne forslag og saker. 
  7. Fastsette kontingent og avgifter for kommende sesong.
  8. Godkjenne budsjett. 
  9. Foreta valg av følgende styremedlemmer;

– nestleder 

– Styremedlem 

– Styremedlem 

– Styremedlem 

– Vara styremedlem 

– Valgkomité 2stk 

 

  1. Avslutning

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Tale R. Berntsen, nestleder BIBK

 

Om stemmeavgivning 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

For medlemmer under fylte 15 år, vil foreldre som har betalt kontingent for sitt barn ha stemmerett på årsmøte. Møter begge foreldrene er det kun en av foreldrene som kan stemme. Har man betalt medlemsavgift for flere barn, vil begge foreldre kunne avgi en stemme. Hvem som har stemmerett avklares i forkant av møtet. 

 

Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Comments are closed.