Årsmøte 2014

Brumunddal IBK avholder sitt årsmøte tirsdag 27. mai.

Brumunddal IBK kaller med dette inn alle medlemer og samarbeidspartnere til årsmøte for 2013/2014. Her finner dere invitajson til årsmøtet, mens årsberetningen blir utdelt på årsmøtet. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å møte om å delta.

Velkommen skal dere være.

TID: Tirsdag 27. mai 2014 kl. 18.00
STED: Rom 220, 2.etg på Ringsaker V.G.S 

1.STEMMEAVGIVNING
Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning 

2.DAGSORDEN

  1. Godkjenne de fremmøtte.
  2. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen.
  3. Behandle årsberetning.
  4. Behandle regnskap.
  5. Behandle innkomne forslag og saker.
  6. Fastsette koningent og avgifter for komende sesong.
  7. Godkjenne budsjett.
  8. Foreta følgende valg:

a)    Leder (2 år)
b)    Nestleder (1 år)
c)    1. styremedlem (2 år)  
d)    2. styremedlem (1 år) 
e)    3. styremedlem (2 år)
f)    4. styremedlem (1 år)
g)    Økonomiansvarlig (1 år)
h)   Vara økonomiansvarlig (1 år)       
i)    Vara medlem (1 år)                   

    9.Avsluttning

 

3.TIDSFRISTER
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 1 uker før tinget.  

For Brumunddal IB
Tom Richard Hovde
Leder 

Brumunddal IBK

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *